Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради Львівського району

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради Львівського району Львівської області

1. Замовник СЕО: Городоцька міська рада:

81500 Львівська область, м.Городок, м-н Гайдамаків, 6. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26269892.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Детальний план території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

При розробленні  детального плану території  враховується генеральний план населеного пункту, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

Також відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:

принципи планувально-просторової організації забудови;

червоні лінії та лінії регулювання забудови;

у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;

містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

черговість та обсяги інженерної підготовки території;

систему інженерних мереж;

порядок організації транспортного і пішохідного руху;

порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

У даному проєкті детального плану території земельної ділянки для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» на території Городоцької міської ради Львівського району Львівської області опрацьовано територію площею 2,3691 га. Площа земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування складає – 0,5205 га.

Цільове призначення території опрацювання - землі запасу.

3. Визначення умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля не є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження вказаної планованої діяльності (реконструкції станції знезалізнення).

4. Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров’я населення, для територій з природоохоронним статусом, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення):

Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із розробленням детального плану території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради Львівського району Львівської області:

ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкту;

забруднення навколишнього середовища промисловими та побутовими відходами;

хімічне забруднення довкілля;

фізичний вплив (шум, вібрація тощо);

соціальний вплив (умови праці та/чи побуту, цивільний захист тощо);

техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти.

Вплив транскордонних екологічних наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У контексті СЕО детального плану території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради Львівського району Львівської області альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

Відмова від затвердження ДПТ не сприятиме просторовому розвитку, покращенню демографічної ситуації та економічному зростанню в громаді.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради Львівського району Львівської області Городоцька міська рада керуватиметься чинним законодавством України, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».

Для розроблення СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

лабораторні дослідження стану довкілля;

дані моніторингу стану довкілля;

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

За результатами аналізу існуючого стану території щодо обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, встановлення санітарно-захисних зон, охорони та попередження забруднення джерел водопостачання, запобігання шкідливим впливам  встановлено, що на проєктованій території відсутні особливо цінні землі і зелені насадження, залягання корисних копалин, а також немає поблизу об’єктів заповідних територій.

Територія опрацювання є землями запасу, вільними від забудови. Проєктоване цільове призначення ділянки опрацювання – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (очищення та розподілення води).

Даним ДПТ передбачено комплексний благоустрій території (влаштування пішохідних доріжок та майданчиків, влаштування зелених насаджень вздовж вулиць для захисту території житлової та громадської забудови від пилу та шуму).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення.

Заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території.

Обгрунтування вибору виправданих альтернатив.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля.

Резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Городоцька міська рада:

81500 Львівська область, м. Городок, м-н Гайдамаків, 6

Офіційний веб-сайт: http://horodok-rada.gov.ua/

Адреса електронної пошти:   gorodok_mr_lv@ukr.net

Телефон:  30-195, (067)5404515.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 0,5205 га для реконструкції станції знезалізнення на н/с «Будзень-ІІ» в межах території Городоцької міської ради Львівського району Львівської області надаються у письмовій формі у термін, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення даної заяви.