ІЗ СІЧНЯ 2023 РОКУ ПІЛЬГИ НА ОПЛАТУ ЖКП ВИПЛАЧУЮТЬСЯ У ГРОШОВІЙ ФОРМІ (ІНФОРМУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД)

 

ВідповіднодопостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід 17.04.2019 373 “Деякіпитаннянаданняжитловихсубсидійтапільгнаоплатужитлово-комунальнихпослуг, придбаннятвердогопаливаіскрапленогогазуугрошовійформі“ (уредакціїпостановиКМУвід 16.09.2022 1041) з 1 січня 2023 рокупільгинажитлово-комунальніпослугинадаютьсявиключноугрошовійготівковійформіорганамиПенсійногофондуУкраїни.

Яквиплачуватимутьсякошти

Тимпільговикам, якідогрудня 2022 рокувжеотримуваливідповідніпільгиуготівковійформі, атакожтим, якізвернулисязанаданнямвиплатипочинаючизгрудня 2022 року, ПенсійнийфондУкраїниперерахуєкоштинаїхрахунки, відкритівуповноваженихбанкахабодлявиплатичерезвідділенняАТУкрпошта“. Цезалежитьвідспособувиплати, обраногоодержувачемпільги.

Пенсіонерам, якідогрудня 2022 рокуотримувалипільгиугрошовійбезготівковійформі, виплатаздійснюватиметьсяшляхомперерахуваннякоштівнаїхпенсійнірахункивуповноваженихбанкахабочерезвідділенняАТУкрпошта“, делюдинаодержуєпенсію.

Громадянам, якідогрудня 2022 рокуотримувалипільгиугрошовійбезготівковійформіінеєпенсіонерами, коштинавиплатупільгперераховуютьсянаїхпоточнірахунки, відкритіПенсійнимфондомУкраїнивАТОщадбанк”.

Провідкриттятакогорахункавбанку, органиПенсійногофондуУкраїниінформуютьпільговика.

Щободержатикоштизтакогорахунку, потрібноособистозвернутисядоАТОщадбанкдляукладеннядоговорубанківськогорахунка.

Якщожпільговикбажаєотримуватикоштинавиплатупільгнарахунок, відкритийвіншомубанку, абочерезвідділенняАТУкрпошта“, вінмаєзвернутисяізвідповідноюзаявоюдотериторіальногооргануПенсійногофондуУкраїнивобранийспосіб:

особистодобудь-якогосервісногоцентруголовногоуправлінняПенсійногофондуУкраїни (перелікдіючихсервіснихцентрівзапосиланнямhttps://www.pfu.gov.ua/2152993-servisni-tsentry-gu-pfu);

поштою;

черезособистийкабінетнавебпорталіелектроннихпослугПенсійногофондуУкраїни (https://portal.pfu.gov.ua).