ПРАВИЛА

благоустрою міста Городка

 

Правила – визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 • Визначення термінів.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні :

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

генеральний план розміщення об’єкта містобудування (тимчасової споруди) графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама це реклама, що розмішується на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд; на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

зони охорони пам’ятки встановлювані навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання;

інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності , які приймають рішення про вкладення власних, позичкових, залучених майнових та інтелектуальних цінностей у будівництво об’єкта інвестування, забезпечує його фінансування і розпоряджається вкладеними інвестиціями на свій розсуд з метою одержання прибутку (доходу) або соціального ефекту;

інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних    осіб     і     держави     щодо     реалізації    інвестицій     у     сфері містобудування;

користувач  земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико- культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста,  іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

мала архітектурна  форма  для  здійснення підприємницької діяльності (МАФ) – невелика споруда, яка виконується  із  полегшених  конструкцій   і   встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення – невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо);

об’єкт зовнішньої реклами (далі ОЗР) рекламо носій та спеціальна рекламна конструкція для його розміщення на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах метрополітену), на спорудах спеціального призначення, на відкритій місцевості, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об’єктах (місцях розміщення ОЗР) незалежно від форм власності та підпорядкованості;

план благоустрою та озеленення графічне зображення, що виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

 

 • Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.
 • Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів ”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.
 • Правила прийняті Городоцькою міською радою в межах наданих їй повноважень є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Городок органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, та громадянами, які перебувають на території міста Городок, за порушення яких наступає відповідальність згідно ст.42 та ст.19 Закону України „Про благоустрій населених пунктів ”; ст. 152 Кодексу України

„ Про адміністративні правопорушення ”.

 • Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих правил, прийнятті їх установленим порядком, а також приймати участь в їх виконанні та контролі за їх виконанням.

Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними    організаціями   тощо    у    сфері    благоустрою    м. Городка полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою,           реагуванні    на    факти                    таких                               порушень,            виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

 • Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у засобах масової інформації, розміщується на сайті міської ради та обговорюється на громадських слуханнях, які організовує виконавчий орган Городоцької міської ради.

 

ІІ. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 1. Комплексний благоустрій
  • Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, сквер, провулок, тощо) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителям та гостям міста Городка.
  • Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, генерального плану розвитку  міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови, мікрорайонів, планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального  ремонту відповідно до «Регіональних правил забудови».
  • Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.
  • Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотримання державних стандартів, норм і правил, правил забудови м. Городка та затверджується замовником в установленому порядку. План благоустрою та озеленення земельної ділянки виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.
  • Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.
  • До об’єктів благоустрою міста належать :
 • території загального користування;

а) парки, спортивні майданчики, дитячі майданчики, рекреаційні зони, сквери;

б) дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

в) пляж;

г) кладовища;

д) інші території загального користування;

 • прибудинкові території;
 • прилеглі території до будівель та споруд;
 • закріплені зони інженерних мереж;
 • території підприємств, установ, організацій та  закріплені  за ними території відповідно до рішення міської ради.
  • Елементами благоустрою є :
 • покриття доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
 • зелені насадження вздовж доріг, в скверах, на алеях, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;
 • будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів;
 • засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху;
 • будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;
 • малі архітектурні форми;
 • громадські та пересувні вбиральні;
 • інші елементи       благоустрою,      визначені      відповідними нормативно-правовими актами.
  • Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови.
   • До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.
   • Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, « Правил забудови м.Городка», цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.
  • Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок.
   • Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на правах власності, оренди чи правах користування відповідно до закону.
   • Проходження межі прилеглої території по тій  чи  іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового  каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших  випадках  на  відстані  10  метрів  від  фасадів  будинків,  споруд,огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).
   • Відповідні посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання самовільних робіт та незабезпечення відповідного благоустрою відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

 • Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.
 • Благоустрій присадибної ділянки проводиться  її  власником або користувачем цієї ділянки.
 • Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади, забезпечувати належне утримання територій загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
 • Прибирання території міста
  • Роботи з прибирання проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.
  • Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначає КП «Міське комунальне господарство» спільно з відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міськвиконкому з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених та затверджених схем прибирання.

Керівники і власники підприємств торгівлі та громадського харчування, включаючи МАФ, зобов’язані забезпечити прибирання прилеглих до своїх закладів територій, до осі проїжджої частини вулиці.

 • Прибирання міських територій та прибудинкових територій проводиться  один    раз    на    день    вручну    та/або    з    допомогою прибиральної техніки в період з 7-00 год. до 18-00 год.
 • Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться експлуатаційною організацією, у якої вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал. З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливо приймальні колодязі.Після кронування (обрізання) або зрізання дерев, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі двох діб.

При видаленні дерев пні та гілля повинні бути прибрані протягом трьох діб, а територія приведена до належного стану (ями від корчування пнів мають бути зароблені).

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмонесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

 • Вивезення уламків асфальту, отриманого при проведенні вулично-ремонтних робіт, проводиться виконувачем робіт: на головних магістралях міста – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія – на протязі доби.
 • В літній період часу прибирання, підмітання, миття (як правило два рази в місяць) та поливання території за допомогою спецмашин проводиться в ранні ранкові або пізні вечірні години.
 • Особливості прибирання міських територій у зимовий період
  • Проведення зимових робіт з очищення тротуарів під час снігопаду здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (п.

3.5. “Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій ”, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу №76 від 17.05.2005).

 • Підгортання (кагатування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно на місця, попередньо визначені розпорядженням Городоцької міської ради, погоджені з санітарною та екологічною службами в установленому порядку.
 • Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. При проведенні робіт необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та льодові бурульки скинуті з дахів, необхідно кагатувати і протягом доби вивозити.

ІІІ. УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

 • Утримання зелених насаджень регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України” від 04.2006 №105.
 • Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
 • Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
 • Видалення зелених насаджень здійснюється згідно “Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.2006

№1045 за погодженням (балансоутримувача) КП «Міське комунальне господарство», підприємствами та організаціями міста з Державним управлінням ОНПС у Львівській області на підставі розпоряджень виконкому Городоцької міської ради, відповідних ордерів.

 • Відповідальними за збереження зелених насаджень  і належний догляд за ними в межах м. Городок є :
 • на об’єктах благоустрою комунальної власності – КП «Міське комунальне господарство»;
 • на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства;
 • на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники, орендарі чи власники цих територій;

-у приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники, орендарі або користувачі.

 • Балансоутримувачі – користувачі, власники зелених насаджень зобов’язані :
 • проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1 м) від провідників під струмом, а також тих, що закривають дорожні знаки та покажчики;
 • проводити стрижку газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5-8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;
 • полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9-00 год., або у вечірній час після 18~19 години;
 • негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян або нанесення збитку фізичним та юридичним особам з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін;
 • утримувати малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово- паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх;
 • систематично видаляти самосійні, уражені омелою дерева. Самосійні дерева з кореневою шийкою до 5 см видаляються без відшкодування відновної вартості;
 • встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну

огорожу;

 • при розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень, їх власник зобов’язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 м2 навкруги цього засобу( або у відповідності до проекту );
 • реалізовувати заходи з попередження виникнення осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними;
 • забороняється випалювання сухої рослинності або її залишків.
  • Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об’єктів можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення:
   • Власники будівель і споруд, розміщених на території лісопаркової зони, скверів загального  користування  та  буферних парків, торгуючі організації та орендарі зобов’язані:
  • своєчасно виконувати всі вимоги КП «Міське комунальне господарство» по утриманню зелених насаджень;
  • щоденно прибирати територію навколо будівель та споруд і відновлювати зелені насадження в разі їх пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення.
   • Власники будівель і споруд, розміщених на території або безпосередньо межуючи з зеленими насадженнями, торгуючі організації та орендарі зобов’язані:
  • утримувати в належному санітарному та протипожежному стані прилеглу в смузі 100 м територію по периметру землекористування;
  • встановлювати контейнери (урни) для сміття в достатній кількості на межі з зеленими багаторічними насадженнями та забезпечувати його своєчасне вивезення;
  • в разі необхідності створювати протипожежний розрив і мінералізовану смугу між об’єктом забудови і зеленим насадженням, розміри яких узгоджувати з КП «Міське комунальне господарство» та підтримувати їх в належному стані.
   • Кожна мала архітектурна форма розміщена на зеленій зоні повинна мати затверджений проект благоустрою вказаної зони.
   • На території об’єктів благоустрою міста забороняється:

–       рух        та       паркування       автомобілів,       (крім        спеціального технологічного транспорту);

 • складувати будь-які матеріали;
 • вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг;
 • випасати худобу,     вигулювати    та    дресирувати    тварин    у    не відведених для цього місцях,
 • спалювати суху       рослинність,       розпалювати      багаття       та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя у лотки

водовідведення;

 • підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева;
 • викопувати дерева та чагарники;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях;
 • влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, здійснювати паркування автотранспортних засобів на газонах, клумбах тощо;
 • виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;
 • посипати хімічними препаратами, не дозволеними для використання, тротуарів, доріжок, прогулянкових доріг та інші покриття;
 • самовільно, без дозволу балансоутримувача, висаджувати дерева, кущі та влаштовувати газони;
 • самовільно розміщувати засоби зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 • влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети у не відведених спеціально місцях;
 • самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати та знищувати дерева, кущі, квітники, газони;
 • влаштовувати ігри на газонах;
 • добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження;
 • закопувати будь-які будівельні відходи;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
 • рвати квіти, ламати гілки дерев та кущів, витоптувати газони;
 • викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.
  • Під час проведення будь-яких роботі на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник :
 • огороджує дерева на території будівництва;
 • у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування прибудинкових територій тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;
 • проводить копання канав глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж або фундаментів на відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику;
 • не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;
 • зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час

створення зелених насаджень;

 • не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не ближче 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

3.9.1. Контроль за дотриманням цих вимог здійснює КП «Міське комунальне господарство» та КП «Управління будинками №2» .

 

ІV. УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 • Балансоутримувачі, незалежно від форм власності

зобов’язані:

 • Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.
 • Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території міста Городка.
 • Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу стані.
 • Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів фасадів та будинків і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.
 • Проводити обстеження балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводити з обов’язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.
 • Негайно огороджувати небезпечну територію та забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери.
 • Ремонт фасаду будівлі, його фарбування проводити згідно дозволу міської ради на виконання робіт та у відповідності до паспорту фасаду, погодженого районним архітектором.
 • Перепланування квартир та приміщень жилих будівель проводити тільки після одержання відповідних рішень міської ради.
 • Слідкувати щоб жилі будинки мали адресні номерні знаки і покажчики назв вулиць встановлених зразків.
 • Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, під’їздів, сходових кліток будинків.
 • Здійснювати заходи щодо утримання будинків та споруд, які недобудовані (довгобуди) .
 • Посадові особи будівельних організацій зобов’язані:
  • Розпочинати роботи тільки при наявності дозволу на виконання будівельних робіт та заключеної угоди на вивезення (утилізацію) будівельних відходів.
  • Забезпечувати очистку будівельних транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари для чого обладнати виїзди з буд. майданчиків твердим покриттям. Організовувати механічну або ручну очистку та мийку транспортних засобів при виїзді. При винесені з території об’єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.
  • Не допускати накопичення будівельних відходів на ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, проводити заходи по недопущенню пилоутворення на території об’єктів.
  • Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.
  • Вивозити будівельне сміття з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.

 

V.   ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ

 • Порядок утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення балансо-утримувачами визначено Державними будівельними нормами України (ДБН Б.2.5-28-2006) “Природне і штучне освітлення”, Галузевими комунальними нормами України “Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення ” (ГКН 08,-0082002), наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій ”.
 • Основні вимоги до зовнішнього освітлення :
  • Рівень освітлення доріг, площ здійснюється згідно нормативних документів (ДБН Б.2.-28-2006).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих доріг і площ.

 • Норма освітлення, розташованих на проїзних частинах вулиць повинна відповідати нормі освітлення вулиць.
 • На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3м.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається встановлення прожекторів на дахах і навісах будинків зі спрямованням їх в бік вулиці або дороги.

 • Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, що забезпечують освітлення площадки основного входу, запасного або технічного входів.
 • На територіях скверів та парків повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

Кількість світло точок визначається згідно технічних умов та норм.

 • Включення та відключення зовнішнього освітлення доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно графіка затвердженого Городоцькою міською радою.
 • Відсоток непрацюючих світло точок на території міста не повинен перевищувати –15%.
 • Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни  та  інші  пристрої

зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані.

 • Вивіз пошкоджених опор (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування мешканців, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

 • Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників.
 • Для забезпечення безаварійної роботи освітлювального обладнання щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться не більше п’яти діб.

 

VI.    САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Збирання і вивезення твердих побутових відходів в м. Городок здійснюється у порядку до прийнятого рішення Городоцької міської ради.

 • Санітарне прибирання, збирання ТПВ і вторинних матеріалів проводиться шляхом своєчасного прибирання територій, встановленням контейнерів відповідної ємності і призначення (окремо скло, ПЕТ пляшки, поліетилен, тощо) та своєчасного вивезення їх вмісту.
 • Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення ТПВ та вторинних матеріалів з надавачем послуг, яке проводить вивіз та утилізацію ТПВ.
 • Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають в наслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами у спеціально влаштовані для цього місця, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.
 • Контейнери для збирання ТПВ та роздільного збирання вторинних матеріалів (окремо скло, ПЕТ пляшки, поліетилен, тощо) повинні встановлюватись на спеціально відведеному майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та щільно закриватись кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків не ближче 20 м, але не далі 100 м від входів до під’їздів.

Майданчики відведені для збору ТПВ та вторинних матеріалів необхідно систематично очищати від забруднень. Контейнери слід промивати і дезінфікувати не менше одного разу на десять днів (крім зимового періоду).

 • Забороняється розміщення контейнерів на проїзних частинах

вулиць та в арках будинків.

 • Великогабаритні відходи: старі меблі, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках та, по мірі накопичення, вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту  квартир вивозять квартиронаймачі установленим порядком.
 • Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках (контейнерах) забороняється.
 • Викидати в контейнери для роздільного збирання вторинних матеріалів не відповідних відходів категорично заборонено.
 • На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалах, скверах, парках, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для ТПВ.

Урни встановлюються біля зупинок громадського транспорту, торговельних об’єктів та вздовж тротуарів через кожні 100 метрів.

Урни очищаються від ТПВ та вторинного сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і  технічному стані.

 • Металеві контейнери для ТПВ та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени. Урни фарбуються не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника та номер його телефону.
  • ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ ВІДХОДАМИ
 • Дотримання Правил поводження з рідкими побутовими відходами передбачених «Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення м. Городка», розроблених згідно наказу Державного Комітету України по житлово- комунальному господарству від 1 липня 1994 р. N 65 (з доповненнями) є обов’язковим для всіх осіб, підприємств, установ, організацій, що користуються комунальними водопроводами і каналізаціями, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності та Водоканалу (КП «Гороцьке ВКГ»).
 • Державні, колективні та інші підприємства, організації, установи (надалі – підприємства),  а  також  окремі  громадяни,  що мають жилі будинки або їх  частину  на  праві  приватної  власності (надалі – громадяни) повинні користуються послугами Водоканалу на договірних відносинах з питань водопостачання та водовідведення.

Скидання неочищених належним чином каналізаційних стоків у штучні та природні водойми, меліоративні канави, рови, посадки і т.п. категорично заборонено.

 • Водоканал обслуговує лише ті вуличні, квартальні та дворові водопровідні й каналізаційні мережі, споруди і обладнання, а також

технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі.

 • Приєднання об’єктів до комунальних водопроводів і каналізацій може бути здійснено лише після виконання технічних умов Водоканалу.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

 • Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальних каналізацій здійснюється згідно з вимогами Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 02.2002 N 37, зареєстрованих Мін’юстом України 26.04.2002 за N 403/6691.
 • Забороняється скидати до каналізації стічні води, не забруднені в процесі виробництва.
 • Межею вуличної каналізаційної мережі є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової каналізації – перший від будинку колодязь включно.
 • Каналізаційна мережа, що перебуває на балансі та території абонента, називається відомчою каналізаційною мережею і обслуговується відомствами, підприємствами, яким вона належить.
 • Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Водоканалу, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором.
 • У разі наявності безгосподарних мереж останні беруться на баланс Водоканалом при наданні місцевими органами державної виконавчої влади додаткових матеріально-технічних засобів.
 • Якщо водопровід або каналізаційна мережа належать Водоканалові і їх було прокладено через земельну ділянку, передану у тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати Водоканалу у ліквідації течі на його території, а Водоканал відшкодовує власнику земельної ділянки заподіяні збитки.
 • Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Водоканалом в експлуатацію згідно з вимогами БНіП 05.04-

85 і Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243.

 • Абоненти-громадяни, що почали займатися підприємництвом та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до Водоканалу з відповідними документами

(свідоцтвом про державну реєстрацію підприємця, у необхідних випадках дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

 • Питання про прийняття до комунальної каналізації виробничих стічних вод (до врізання у міську мережу) у кожному окремому випадку вирішується Водоканалом відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації місті селищ України.
 • Каналізуванню підлягають усі об’єкти, обладнані внутрішнім водопроводом. Об’єкти, що приєднуються до комунальної каналізації, мають бути каналізовані повністю, часткова їх каналізація забороняється.
 • Водоканал у місячний строк приймає рішення про можливість приєднання до комунальної каналізації і зазначає умови приєднання.
 • При переході від місцевої каналізації до централізованої абонент зобов’язаний ретельно очистити, продезінфікувати і засипати вигрібні ями, ліквідувати й заглушити всі непотрібні елементи місцевої каналізації.
 • При приєднанні до міської мережі абонентів громадського харчування останні мають встановити на своїй території жиро- вловлювачі.
 • Склад і режим скидання стічних вод промислових підприємств при прийманні у каналізаційну мережу міста регламентується Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.
 • Щоб уникнути порушення роботи комунальної каналізації та очисних споруд, у каналізаційну мережу забороняється спускати сміття, попіл, ґрунт, мочало, вату, ганчірки, солому, сніг, скол льоду тощо, харчові й виробничі відходи, ґрунтові, умовно чисті та атмосферні води, води промислових підприємств, якщо вони не відповідають вимогам, викладеним у Правилах приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.
 • Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу – каналізаційні з’єднувальні лінії.
 • Профілактика каналізаційних мереж
  • Усі абоненти,    крім    житлово-експлуатаційних  організацій місцевих органів державної виконавчої влади і ЖБК, зобов’язані:

а)    щомісяця    робити    огляд    внутрішньо    будинкової    та    дворової каналізаційних з’єднувальних ліній, щоб запобігти їх засміченню;

б)    не     рідше     як    один    раз    на    рік    здійснювати    профілактичне прочищення     або         промивання                   каналізаційної               з’єднувальної    лінії

(дворової) і не рідше двох разів на рік – домової каналізаційної мережі; в) проводити за вимогою Водоканалу позапланове прочищення

дворової каналізаційної мережі, з’єднувальної каналізаційної лінії;

г) вчасно усувати засмічення домової та дворової каналізаційної мережі і каналізаційної з’єднувальної лінії.

 • Житлово-експлуатаційні організації і житлово-будівельні кооперативи зобов’язані:

а) щомісяця робити огляд домової каналізаційної мережі, щоб запобігти її засміченню;

б) не рідше як два рази на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання внутрішньобудинкової каналізаційної мережі;

в) вчасно усувати засмічення домової каналізаційної мережі.

 • У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі абонента, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами абонента виконано незадовільно, Водоканал може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок абонента, а в разі потреби, яку визначає Водоканал, згідно з п. 17.4 цих Правил, відключити її від комунальної каналізації.

За роботи, проведені Водоканалом з прочищення дворової мережі та її ремонту внаслідок засмічення, абонент в обов’язковому порядку розраховується з Водоканалом згідно з договором.

 • Для вивезення стоків з вигрібних ям на зливні станції Підприємствам необхідно отримати у Водоканалі відповідний дозвіл попередньо надати наступні документи:
 • дозвіл Городоцької СЕС на влаштування вигрібної ями;
 • розрахунок водогосподарського балансу;
 • довідку про якісний склад стоків.
  • Забороняється скидати на зливних станціях дощову, талу воду, габаритні механічні домішки, будівельні відходи, жир, та нафтопродукти.
  • Перевезення рідких відходів від вигрібних ям до зливних станцій повинно проводитись спеціалізованими машинами, передбаченими для цієї мети.
  • Скидання стоків асенізаційним в мережу і в колектор міської каналізації поза зливними станціями заборонена.  При  порушенні Правил, а також скиданні стоків на зливних станціях без письмового дозволу Водоканалу, останній виставляє підприємству – порушнику рахунок на весь об’єм стоків за весь розрахунковий період в п’ятикратному розмірі встановленого  тарифу  за  послуги водовідведення.
  • Підприємства, що мають на своєму балансі вигрібні ями зобов’язані щомісячно проводити аналіз стічних вод і надавати їх у

Водоканал разом зі звітом про об’єм водоспоживання.

 • Скидання рідких побутових стоків у невстановлених місцях категорично заборонено.
  • УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН.
 • Утримання домашніх тварин мешканцями міста проводиться у відповідності до відповідних Правил.

Забороняється:

 • заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, об’єктів громадського харчування, установи охорони здоров’я, культури, на                територію                 дитячих                 майданчиків;
 • вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;
 • викидати трупи собак, котів і інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях;
 • вигулювати собак на прибудинкових територіях, дитячих майданчиків, парках, скверах, територіях шкіл, дитячих садків, місцях масового скупчення                                                     людей;
 • утримувати ти собак у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, тощо);
 • вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби хижих тварин, собак                                                                  з підвищеною агресивністю.
 • Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана:
 • тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати                                                     написом;
 • здавати домашніх тварин до притулків в разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;
 • не допускати щоб собаки забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях, прибирати в усіх випадках екскременти тварин;
  • Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14- річного віку. Особа,

яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
 • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
 • безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю                 за                 її                  поведінкою. Рекомендується обмежити повідки для собак довжиною не більше 1,2

метра.

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

 • Домашніх тварин дозволяється утримувати:
 • у квартирах, в яких проживає одна сім’я (за умови згоди всіх членів сім’ї), а також в будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності;
 • у квартирах, де проживає кілька сімей, – лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
 • у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної  санітарно-епідеміологічної  служби   та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;
  • у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;
  • юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;
  • юридичними особами для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;
  • собак – без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.
  • Утримання собак без повідків і намордників дозволяється:

– під час оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;

 • муштри на навчально-дресирувальних майданчиках;
 • проведення виставок (на спеціальних рингах).

У місцях масового скупчення людей, у тому числі в транспорті, в пії’зді, дворі багатоповерхових будинків, собаки повинні знаходитися на короткому повідку і в наморднику, а маленькі собаки – в закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки                       у            можуть                     знаходитися                         на                                 вільному                  повідку. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки зобов’язана узяти її на короткий поводок, щоб уникнути                             дорожньо-транспортних    подій     та     загибелі     собаки     на

проїжджій частині.

 • Власникам тварин дозволяється:

– виводити собак з жилих та інших приміщень, а  також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку і в наморднику (крім собак, щодо в яких в

реєстраційних     посвідченнях     зроблено     відповідну     відмітку);

 • перевозити собак усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді язковому забезпеченні безпеки людей;  транспорту,                           при                           обов
 • вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та об лаштованих для цієї мети, за відсутності таких місць дозволяється використовувати для вигулу собак пустуючі не благоустроєні ділянки.
  • Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин . Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:
 • повернення їх власникам;
 • регулювання їх чисельності відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

 

Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров’я.

У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин,                  які      становлять                          небезпеку,                              регулюються                       в             порядку,                що встановлюється   центральним    органом    виконавчої   влади    з    питань охорони                  навколишнього                   природного                середовища.

Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Тимчасовій   ізоляції    підлягають    собаки,  коти   та    інші    домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно- епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали   тілесних           ушкоджень людині     або         іншій      домашній                              тварині. Тимчасова          ізоляція  домашніх         тварин      може                      проводитись                        у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для

оточуючих.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку – після 22-ї години).

 • Забороняється викидати трупи домашніх тварин в контейнери для збору твердих побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.
 • Захоронення трупів тварин проводити з відома КП «Міське

комунальне господарство» у спеціально відведених місцях.

 

IX.    УТРИМАННЯ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ

 • Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994р. №198, а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг.
 • Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4-200. Автомобільні дороги. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів).
 • Відновлення дорожніх покрить та тротуарів після виконання аварійних робіт на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності дозволу Городоцької міської ради, з відома МКГ

«Шляхрембуд» і у відповідності вимог Державних будівельних норм.

 • Режим (періодичність) літнього прибирання доріг встановлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття; тротуарів в зонах торговельних об’єктів, зупинок громадського транспорту – 1 раз на добу.
 • Зимове утримання
  • Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи : снігоочищення, видалення снігу і сколів, боротьба з ожеледицею та проводиться в порядку, визначеному виконкомом міської ради.
  • Підприємства, установи, організації, орендарі та власники житлових будинків (незалежно від форм власності), повинні:
 • мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (металеві та дерев’яні лопати, мітли, льодоруби);
 • мати достатній запас посипного матеріалу (пісок,шлак);
 • для запобігання утворення накату прибирати сніг негайно і безперервно з початку снігопаду до його закінчення. Сніг дозволяється укладати у вали на всіх вулицях і площах (за винятком території автобусних зупинок). Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.
  • При товщині шару снігу,  снігольодового  накату  більше 20 см, роботи проводити до повного очищення дорожнього покриття. Прибраний сніг та сколотий лід підгорнути або укласти у вал (кагат) та вивезти на снігозвалище.
  • Сніг з тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів прибирати механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Посипати піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами.
  • Вдень очищення  тротуарів   та   внутрішньо-будинкових

проїздів починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

 • Боротьбу з ожеледицею на тротуарах і внутрішньо- квартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі. На тротуарах замощених фігурними елементами забороняється сколювати лід.

В окремих випадках обледенілі або покриті  снігольодовим накатом внутрішньо-квартальні проїзди допускається посипати піщано-соляною сумішшю з 3% вмістом солі.

 • Дорожні знаки, правила їх застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 2586, ДСТУ 3308 та вимогам “Правил дорожнього руху”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.01 №103.

Дорожня горизонтальна та вертикальна розмітки, вимоги  до  її форми та розмірів, способів нанесення та матеріалів, що використовуються визначаються ДСТУ 2587 “Розмітка дорожня”.

 • При виконанні на дорогах земляних робіт виконувати огородження ділянки відповідно вимогам ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні».

 

X.    ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 • Забороняється в’їзд вантажного автотранспорту без спеціального дозволу виконавчого комітету міської ради на міжбудинкові території, паркування приватних транспортних засобів у непризначених для цього місцях.
 • Примусове переміщення транспортних засобів здійснюється в разі:
 • спричинення перешкод прибиранню територій, організації руху транспорту і пішоходів;
 • створення ними загрози життю чи здоров’ю громадян;
 • заважає вивезенню твердих побутових відходів;
 • знищення зеленої зони;
 • створення загрози безпеці дорожнього руху;
 • залишення їх водієм з грубим порушенням правил зупинки чи стоянки;
 • самовільне здійснення торгівельної діяльності з транспортного засобу.
  • Рішення про примусове переміщення транспортного засобу здійснюється за участю працівника УДАІ.
  • На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).
  • Організація платного паркування у м. Городок здійснюється на підставі загальноміської схеми місць для паркування транспортних засобів та проектно-кошторисної документації, які затверджуються окремими розпорядженнями виконавчого органу м. Городка.
  • Майданчики для паркування автотранспорту повинні бути обладнані необхідною кількістю урн для збирання твердих побутових відходів. Власники, балансоутримувачі, орендарі, користувачі цих територій повинні мати укладені угоди на їх прибирання та дотримуватись інших вимог, встановлених цими Правилами

 

 

 

ХI. ДОТРИМАННЯ ТИШІ

 • Вимоги містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно із санкціями ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Не допускається під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, та в інших громадських місцях впродовж доби.
 • Необхідно забезпечити обмеження часу роботи музичних ансамблів в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо до 23-00 год. та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА  в денний час і 30 ДБА в нічний час. В разі розміщення джерел шуму в житлових будинках розважальні заходи повинні закінчуватися до 22 год.
 • У випадках, передбачених законом святкових і неробочих днів, проведення масових громадських заходів, днів міста, свят, проведення спортивних змагань та ін., що супроводжується використанням потужної аудіотехніки, вибухових пристроїв, проведенням салютів, застосуванням піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений Правилами додержання тиші в м. Городку, умови проведення цих заходів повинні погоджуватись виконавчим органом Городоцької міської ради установленим порядком.
 • Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків, салютів на об’єктах благоустрою м. Городка повинно виконуватись з укладанням договору з їх власником (балансоутримувачем) за погодженням виконавчого комітету Городоцької міської ради, крім випадків використання піротехнічних виробів побутового призначення, які вільно продаються населенню і дозволу на використання не потребують, що визначено наказом МВС України від 12.2003р. №1649т “Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”.
 • Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, звуковідтворюючої апаратури транспортних засобів забороняється. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 7-00 год. заборонено.
 • Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторанах, барах, кафе, закладах розважального бізнесу), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень, без погодження з мешканцями цих та прилеглих будинків, повідомлення про початок робіт і час їх завершення заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно- будівельних робіт в прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 год. наступної доби та у святкові дні впродовж доби.
 • Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність протягом доби заборонено. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів, як на стоянках так і при русі, заборонено. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.
 • В’їзд на прибудинкову територію жилих будинків і паркування автотранспорту впродовж доби на непристосованих стоянках підприємств, установ з включеною авто сигналізацією на відстані ближче 50 м від житлових будинків, закладів охорони здоров’я, забороняється.
 • При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, доставки хлібобулочних виробів, швидкої допомоги, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях в нічний час з 22-00 до 7-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.
 • Не дозволяється в нічний період часу з 22-00 до 7-00 год. на підприємствах на території міста ( в зоні житлової забудови) під час своєї діяльності перевищувати рівень шуму 30 ДБ.

 

 

 

 

ХII. РОЗМІЩЕННЯ ТА  УТРИМАННЯ  МАЛИХ  АРХІТЕКТУРНИХ

ФОРМ

 • Порядок розміщення малих архітектурних форм (МАФ) для здійснення підприємни-цької діяльності визначений Постановою Кабінету Міністрів України N982 від 26 серпня 2009р. «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності» та згідно Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в м. Городок, затверджених рішенням XXXІ сесії Городоцької міської ради V скликання №2460 від 10.2010 року.
 • Розміщення та утримання малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарок, проводиться згідно розпоряджень виконавчого органу Городоцької міської ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.
 • Біля стаціонарних малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків) повинно бути не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів. Власниками має забезпечуватися прибирання прилеглої території в радіусі 10 м та укладена відповідна угода з КП

«Міське комунальне господарство» на вивезення ТПВ.

 • Відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм (при необхідності, але не менше одного разу на рік) проводиться згідно з паспортом, затвердженим відділом архітектури і будівництва міської ради.
 • У відповідності до вимог ст. 376 Цивільного Кодексу України нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо воно збудовано або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети або без належного дозволу чи затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.
 • Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих малих архітектурних форм здійснюється КП «Міське комунальне господарство» за рішенням виконкому Городоцької міської ради, або підлягає знесенню особою, яка ЇЇ установила, і за її рахунок.
 • Забороняється розміщення МАФ в охоронних зонах інженерних мереж.

 

ХІIІ. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ РЕКЛАМИ

 • Розміщення та утримання зовнішньої реклами в м. Городок

повинно відповідати вимогам Закону України “Про рекламу ”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами ”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, а також Порядком, що затверджується розпорядженнями виконавчого комітету Городоцької міської ради.

Рекламні засоби розміщуються у відповідності до дозволу, який видається на підставі розпорядження виконавчого комітету Городоцької міської ради та даними правилами.

Підставою для виконання робіт є рішення виконавчого комітету міської ради.

 • Рекламні засоби, які встановлені самовільно або з порушенням вимог дозвільної документації, демонтуються КП «Міське комунальне господарство», їхніми власниками, а щодо засобів встановлених на об’єктах дорожнього господарства за участю організацій, які проводять ремонт і утримання дорожніх об’єктів або Державтоінспекцією.

Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на рекламний засіб, то він демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно чинного законодавства.

 • Розміщення приватних, комерційних, адміністративних оголошень проводити на спеціально об лаштованих «Дошках оголошень».

 

ХІV. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖАХ, СПОРУДАХ ТА НАДЗЕМНОМУ ІНЖЕНЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ ТА БЛАГОУСТРОЮ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ

 • Вимоги до     облаштування     та      утримання     будівельних майданчиків та місць проведення робіт:
  • Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.
  • Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції.
  • До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами

організації будівництва та виконання робіт:

 • встановити огородження згідно буд. генплану в межах відведеної земельної ділянки;
 • обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, містки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);
 • до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;
 • обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водо оберту та утилізації стоків води;
 • закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці, магістралі та площі, навісними декоративними сітчастими огородженнями;
 • обладнати буд. майданчик туалетом (біотуалетом) для потреб будівельників.
  • Тимчасові огорожі      будівельних       майданчиків,    місць проведення земляних робіт, повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені         від сміття,  пофарбовані,  не    мати    отворів,    пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів. Огорожі    та   їх    конструкції    повинні    бути    пофарбовані     фарбами стійкими     до     несприятливих     погодних       умов,   а     при     повторному

використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

 • При проведенні робіт на проїзній частині вулиць в якості огорожі можна використовувати дорожні блоки із полімерних матеріалів.

Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць та магістралях, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світло відбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

Без наявності вказаних засобів початок робіт на проїзній частині не дозволяється.

Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначається, виходячи з характеру виконуваних робіт і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з Державтоінспекцією.

 • В цілях безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, з влаштованими перилами зі сторони руху транспорту.
 • Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.
 • Рекомендований колір сітчастої огорожі : зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.
 • Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріп-люється по всій поверхні для придання їм стійкості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд

 

ХV. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПОРУШЕННЯ

БЛАГОУСТРОЮ

 • Дозвіл на тимчасове порушення благоустрою надається розпорядженням міського голови на протязі п’яти робочих днів окремо на кожен об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам, на термін, передбачений угодою підряду з врахуванням нормативної тривалості виконання робіт, визначеної на підставі БНіП1.04.03.85 “Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруд” в межах терміну дії дозволу відділу архітектурно- будівельного контролю , а також умов організацій, інтереси яких можуть зачіпатись під час виконання робіт.
 • У разі виникнення аварій на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний в цей же день поінформувати відділ архітектури та будівництва міської ради, та негайно вжити заходи щодо її ліквідації. Після визначення обсягу порушеного благоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов’язаний оформити дозвіл у відділі архітектури та будівництва міської ради не пізніше наступного дня після аварії на підставі заявки, з обов’язково оформленим актом про аварію та схемою проведення земляних робіт. В дозволі визначається термін відновлення благоустрою не більше трьох діб після ліквідації аварії на електромережах та трубопроводах діаметром до 200 мм та не більше шести діб на трубопроводах діаметром більше 200 мм.
 • В дозволі (розпорядженні) обов’язково вноситься інформація про організації, які виконавець робіт зобов’язаний проінформувати про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.
 • У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою, у

зв’язку з погодними умовами, виконання робіт переводиться у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

 

ХVI. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

 • Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету міської ради, із зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, маршруту проходження, часу його початку та закінчення, передбачуваної кількості учасників, ПІБ організаторів, місць їх проживання, номеру контактного телефону тощо.
 • Організатори заходів укладають угоду щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття із КП «Міське комунальне господарство» і відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.
 • Проведення масових заходів закінчуються до часу, визначеного рішенням міськради, як правило – до 22 години.
 • На місцях проведення масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

 

 

XVIІ. ПРИРОДНІ І ШТУЧНІ ВОДОЙМИ МІСТА

 • Усі води (водні об’єкти) на території міста є національним надбанням народу України. У відповідності до Водного Кодексу,

«Правила поводження з водними ресурсами м. Городка» формують водно-екологічний правопорядок, і прийняті для забезпечення екологічної   безпеки   населен   ня,      ефективного,                      науково обґрунтованого використання вод, їх охорони від забруднення, засмічення та вичерпання.

 • До відання міської ради у галузі регулювання  водних відносин на її території належить:
  • здійснення заходів щодо раціонального використання  і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
  • контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
  • встановлення правил загального користування водними об’єктами в порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу;
  • обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств та інших об’єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства в межах своєї компетенції;
  • організація роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією, залучення у встановленому порядку до цієї роботи підприємств, установ і організацій;
  • організація інформування населення  про  стан  водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;
  • вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин у межах своєї компетенції
 • Громадяни та їх об’єднання, інші громадські формування у встановленому порядку мають право:
  • брати участь у розгляді місцевими Радами та іншими державними органами питань, пов’язаних з використанням  і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
  • за погодженням з місцевими Радами та іншими державними органами виконувати роботи по використанню і охороні вод та відтворенню водних ресурсів за власні кошти та за добровільною участю членів об’єднань громадян;
  • брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів перевірок виконання

водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносити пропозиції з цих питань;

 • проводити громадську екологічну експертизу,  обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших  об’єктів, пов’язаних з використанням вод, у порядку, що визначається законодавством;
 • здійснювати громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
 • одержувати у встановленому порядку інформацію про стан водних об’єктів, джерела забруднення та використання вод,  про плани і заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
 • подавати до суду позови про відшкодування збитків, заподіяних державі і громадянам внаслідок забруднення, засмічення та вичерпання вод;
 • здійснювати інші функції щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів відповідно до законодавства.
 • Основні права водокористувачів:
 • здійснювати загальне та спеціальне водокористування;
 • використовувати водні об’єкти на умовах оренди;
 • вимагати від власника водного об’єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування;
 • споруджувати гідротехнічні  та  інші   водогосподарські об’єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт;
 • передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах;
 • здійснювати й інші функції щодо водокористування  в порядку, встановленому законодавством.
  • Водокористувачі зобов’язані:
 • економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;
 • використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;
 • дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання  забруднюючих речовин, а також санітарних  та  інших вимог щодо впорядкування своєї території;
 • використовувати ефективні сучасні технічні засоби  і технології для утримання своєї  території  в  належному  стані,  а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться  з неї;
 • не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння  шкоди  господарським об’єктам та об’єктам навколишнього природного середовища;
 • утримувати в     належному стані     зони      санітарної      охорони джерел       питного    та    господарсько-побутового           водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги     водних шляхів, очисні та інші водогосподарські  споруди  та  технічні пристрої;
 • здійснювати облік забору та використання  вод,  вести контроль  за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими  законодавчими актами;
 • здійснювати погоджені           у           встановленому               порядку технологічні,         лісомеліоративні,             агротехнічні,                гідротехнічні, санітарні  та  інші  заходи  щодо  охорони  вод  від вичерпання, поліпшення  їх   стану,     а    також    припинення     скидання    забруднених стічних вод;
 • здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;
 • безперешкодно допускати     на     свої     об’єкти          державних інспекторів спеціально уповноважених державних      органів     у                            галузі використання, охорони та відтворення             водних                   ресурсів,                     а         також громадських інспекторів з охорони                      навколишнього           природного середовища, які                   здійснюють               перевірку      додержання      вимог        водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію;
 • своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;
 • своєчасно інформувати місцеві Ради, державні органи охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про виникнення аварійних забруднень;
 • здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні  технічні  засоби  для  ліквідації  аварій  на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;
 • виконувати інші обов’язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.
  • Обмеження прав водокористувачів. У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права

водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров’я людей та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

 • Умови скидання стічних вод у водні об’єкти. Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише  за  умови  наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та

встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

 • У разі перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин скидання стічних   вод у поверхневі водні об’єкти може бути обмежено,  тимчасово заборонено (зупинено) чи припинено в порядку, встановленому законодавством.
 • З метою охорони водності малих річок (річки Верещиця) забороняється:
  • змінювати рельєф басейну річки;
  • руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;
  • випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;
  • зменшувати природний рослинний покрив і лісистість бассейну річки;
  • розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;
  • проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів’ях річок;
  • надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та  лінійних споруд), а також для садівництва та городництва;
  • здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в басейні річки, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо збереження водності  річки  та  охорони  її  від  забруднення  і засмічення.

 • Прибережні захисні смуги. З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річки і навколо озер та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги  встановлюються  по  обидва  береги річки та навколо водойм уздовж урізу води для річки, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів становить 25 метрів.

 • Прибережні захисні смуги  є  природоохоронною  територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж річки, навколо водойм забороняється:

 • розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
 • зберігання та застосування пестицидів і добрив;
 • влаштування літніх таборів для худоби;
 • будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
 • миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
 • влаштування звалищ   сміття,   гноєсховищ,   накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим.

Не придатні для експлуатації споруди, а  також  ті,  що  не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

 • Охорона вод (водних об’єктів). Усі води (водні об’єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови

водопостачання,  завдавати  шкоди  здоров’ю   людей,   спричинити

зменшення рибних запасів,

погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод.

Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди водам (водним об’єктам), може бути припинена за рішенням суду.

 • Забороняється скидання у водні об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття.
 • Підприємствам,  установам,                  організаціям                   і громадянам забороняється забруднювати, засмічувати поверхні водозборів, льодового покриву водойм, водотоків виробничими, побутовими та іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та іншими забруднюючими речовинами.
 • З  метою                запобігання              забрудненню              вод сільськогосподарські, лісогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства та громадяни зобов’язані дотримувати встановлених                    правил зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних

засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин.

 • Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду

здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією організаціями, які мають  відповідні  дозволи на виконання таких робіт.

 • Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
 1. Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у:
 • самовільному захопленні водних об’єктів;
 • забрудненні та засміченні вод;
 • порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;
 • руйнуванні русла  річки,  струмків  та  водотоків  або порушенні природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів,  залізниць  та  інших  інженерних комунікацій;
 • введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;
 • недотриманні умов дозволу або порушенні  правил спеціального водокористування;
 • самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);
 • порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи

державної статистичної звітності;

 • пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених  режимів їх роботи;
 • незаконному створенні систем скидання зворотних  вод  у водні об’єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод;
 • використанні земель водного фонду не за призначенням;
 • неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об’єктах;
 • відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд  та  інших об’єктів, що можуть впливати  на  стан  вод,  а  також  актів  і висновків комісій, які приймали об’єкт в експлуатацію.
  • Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства.
   • Підприємства, установи, організації і громадяни                            України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без     громадянства зобов’язані відшкодувати збитки, завдані ними                 внаслідок                                          порушень водного законодавства, в розмірах і                       порядку,      встановлених законодавством України.
   • Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства,  не  звільняє  винних  від  збору  за спеціальне водокористування, а також від необхідності здійснення заходів щодо ліквідації шкідливих наслідків.
   • Притягнення винних  у  порушенні  водного законодавства до відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законодавства.

XVІIІ. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

 • Контроль у сфері благоустрою здійснюється:
  • Державний – центральними органами виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевою державною адміністрацією;
  • Самоврядний – міською радою та її виконавчим органом;
  • Громадський контроль – громадськими інспекторами благоустрою міста, що діють згідно Положення, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 • У відповідності до вимог ст. 10 п. 12, п. 26  Закону України “Про міліцію” на органи міліції покладені обов’язки:
  • здійснювати контроль за утриманням в належному технічному стані та чистоті вулиці
  • запобігати паркуванню автотранспорту на газонах і під’їздах до контейнерів та сміттє-збірників.
  • контролювати утримання в належній чистоті території дворів і прибудинкових територій;
  • запобігати забрудненню    повітря     і     водойм     транспортними засобами;
  • додержання тиші в громадських місцях.

На      виявлені       порушення      міліція       складає      протоколи       про адміністративні правопорушення.

 • Для організації запровадження самоврядного контролю у сфері благоустрою на виконання статті 40 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” у відповідності з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 09.11.2007 р. N177 про затвердження «Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту» контроль у сфері благоустрою здійснює інспекція з благоустрою міської ради.
 • У відповідності до п.4 «Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту» в проведенні контролю з питань благоустрою залучаються громадські інспектори.

 

ХIХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • У відповідності до чинного законодавства всі розміщені на території міста органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи та організації, посадові особи, мешканці міста та громадяни, які перебувають на території, несуть відповідальність при:
  • Порушенні встановлених державних стандартів,  норм  і

«Правил благоустрою території міста Городок».

 • Проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням вимог

«Правил забудови м. Городок» та державних будівельних норм.

 • Порушенні вимог Законів України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи” та ”Про охорону навколишнього природного середовища”.
 • Порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.
 • Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.
 • Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.
 • Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.
 • Забрудненні (засміченні) території.

19.1.9 Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо.

19.1.10. Не приведенні до належного стану покриття доріг, тротуарів, газонів після проведення ремонтно-будівельних робіт.

 • До винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного

законодавства.

 • Відповідальність за порушення, заподіяні неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

 

 

ХX. ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ

 • За порушення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти Законом України від 21 січня 2010 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері поводження з відходами” внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема щодо накладення адміністративних стягнень за порушення вимог ст. 152 “Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів”.(Закон України набрав чинності 16 лютого 2010 року), встановлено адміністративні стягнення у вигляді накладення штрафу на громадян від двадцяти (340 грн.) до вісімдесяти (1360 грн.) неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти (850 грн.) до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 грн.). Вид стягнення попередження – не передбачено.
 • За порушення Правил благоустрою відповідальними особами складається Протокол і винних (винного) притягається до відповідальності.

 

 • Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходи до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта благоустрою.
 • Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснює КП «Міське комунальне господарство».

 

XXI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Правила благоустрою міста Городка є обов’язковими до виконання на його території.
 • Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.
 • Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно рішень сесії Городоцької міської ради.